Thursday, January 1, 2015

Doha

साहित्य संगीत कला विहीनः साक्क्षात  पशु पुच्छ विशाण  हीनः

No comments:

Post a Comment